Framgångsfaktorer

Utgångspunkt för mitt pedagogiskt arbete ligger i forskning och beprövad erfarenhet samt Skolverkets framgångsfaktorer för undervisning och lärande. 

Relationer

"Goda relationer mellan lärare och elever och höga förväntningar från lärarens sida på samtliga elever har visat sig ha påvisbar betydelse i detta sammanhang." (fr. Framgång i undervisningen, s. 7). 

Mål/Syfte

"Forskningen är samstämd om att ett kännetecken för god undervisning är att den har ett tydligt syfte, är välorganiserad och planerad. Läraren behöver kontinuerligt ange målen för lärandet och syften med olika aktiviteter samt strukturera innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt" (fr. Framgång i undervisningen, s.8) 

Återkoppling

"Det handlar då om att läraren ska tydliggöra för eleven hur den ligger till i förhållande till kunskapskraven och ge vägledning så att eleven förstår hur den ska göra för att komma längre i sin kunskapsutveckling" (fr.Framgång i undervisnignen, s. 8) 

Feedback

"I forskningen lyfts alltså betydelsen av en konstruktiv, uppgiftsorienterad och målinriktad feedback till eleverna. Styrdokumenten som också markerar vikten av kontinuerlig uppföljning och en formativ bedömning av elevernas kunskapsutveckling ligger väl i linje med detta." (fr Framgång i undervisningen, s.8) 

Delaktighet

"Det handlar då om att läraren ska tydliggöra för eleven hur den ligger till i förhållande till kunskapskraven och ge vägledning så att eleven förstår hur den ska göra för att komma längre i sin kunskapsutveckling. Feedback som främst fokuserar om eleven gjort rätt eller fel, om resultatet är positivt eller negativt byts ut mot mer komplexa bedömningar som innehåller kunskapskorrektioner, förklaringar och aktiviteter för fördjupat lärande och som gör eleven delaktig i bedömningsprocessen" (fr. Framgång i undervisningen, s 8) 

Individanpassat

"De kan anpassa innehåll och metod i undervisningen efter både elevernas förutsättningar och den givna situationen och har tillgång till en bred arsenal av metoder och verktyg att använda i sitt arbete." (fr. Framgång i undervisningen, s.7) 

Variation

"Forskningen visar på vikten av individanpassning, variation och utmaningar i en lärandemiljö som är trygg, stödjande och uppmuntrande. Utgångspunkten tas i elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Lärare som kan leda och genomföra en variation av undervisningsmetoder, alternativa ansatser och förklaringar av innehållet och som använder varierat undervisningsmaterial och utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevernas lärande stimulerar elevernas lust att lära" (fr Framgång i undervisningen, s 10) 

Sammanhang

"Framgångsrika lärare har goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de skapar ett sammanhang och en röd tråd för elevernas lärande visar forskningen." (fr. Framgång i undervisningen, s 7) 

Höga förväntningar

"Forskningen visar också att lärarens uppfattning om elevernas potential för lärande påverkar elevernas prestationer. Om en lärare tror att alla elever kan lära, leder detta till bättre lärande än om läraren tror att vissa elever kan lära och andra inte. Lärandemiljön bör vara tillräckligt utmanande för att nå just bortom elevens rådande nivå och kapacitet. Framgångsrika lärandemiljöer bygger på ändamålsenliga förväntningar, tillit och förstärkande motivation för 10 Goda lärandemiljöer organiseras utifrån unika förhållanden att bland annat utveckla elevens självupplevda kapacitet" (fr Framgång i undervisningen, s 9-10)