LOGOS - utredning av  

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Utredning med frågeställning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

- möte med eleven i ca 4-6 timmar. Ev delas detta upp på två tillfällen. 

- ev kompletterande tester utöver Logos om så behövs. Detta görs inom tidsramen som nämns ovan.

- gedigen dokumentation med analys och bedömning utifrån frågeställningen Läs-och skrivsvårigheter/Dyslexi

- återgivningsmöte av analysen och resultatet 
(via länk eller i min pedagogiska studio) 1 timma

*****

"Logos är ett vetenskapligt utvecklat digitalt test som används av specialpedagoger, pedagoger, logopeder och psykologer för att kartlägga läsfärdigheter och diagnostisera dyslexi."

"Logos används för elever som har problem med att följa med klassens utveckling i läsning och detta fastställs genom bland annat screeningtester som Logometricas ordkedjetest och meningslästest.

Logos utgår från den så kallade processanalytiska modellen för läsning, en modell där de olika komponenterna i läsprocessen identifieras och sätts samman i ett enhetligt sammanhang. Modellen ligger till grund för vedertagen läsforskning och beskrivs i detalj i Dyslexi - från teori till praktik, en populär lärobok i flera utgåvor av professorerna Torleiv Høien och Ingvar Lundberg.

Testet är utformat på ett sådant sätt att det mäter de delfärdigheter som forskningen anser vara oumbärliga för ett bra läsflyt. Eleven har bra läsflyt när han eller hon läser snabbt och korrekt med god förståelse. Testet är uppdelat i en rad deltester och avsikten är att få en bild av elevens relativt starka och svaga sidor." (fr Logometricas hemsida om testet LOGOS)  

11 000 kr

Återgivning skola 1500 kr via Teams 
(1 timma möte, för- och efterarbete)
Mötet på skola erbjuds ej i dagsläget. 

Faktureras via Frilans finans.